Oudervereniging

Welkom op de pagina van de Oudervereniging.

Op veel basisscholen in Nederland bestaat een Oudervereniging, omdat ouders graag betrokken willen zijn bij de school van hun kinderen. Zo ook op onze school. Onze oudervereniging stelt zich ten doel de samenwerking tussen ouders en de school te bevorderen en de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen.

Wat organiseren wij

De oudervereniging organiseert samen met het team en hulpouders activiteiten, waar de school geen budget voor heeft maar waar de kinderen naar uitzien. Dit zijn feestelijke activiteiten zoals Sinterklaas, Kerst en Carnaval. Daarnaast organiseren en coördineren wij de schoolfotograaf en de verkeersveiligheid rondom de school, de Koningspelen en ten slotte het traditionele schoolreisje en het bovenbouwkamp.

Hoe zijn we samengesteld

De oudervereniging bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders uit de onder-en bovenbouw. De oudervereniging vergadert 6x per jaar om komende activiteiten te coördineren en afgeronde activiteiten te evalueren. Voor afstemming en samenwerking met de school en de MR worden de vergaderingen tevens bijgewoond door 1 teamlid van de school en een lid van de MR.De oudervereniging heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester gekozen. Zij bereiden de vergaderingen voor en zorgen dat er direct actie ondernomen kan worden indien er zich dringende kwesties voordoen. Verder zijn er commissies, die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van diverse activiteiten. Zij hebben een eigen budget en overleggen achteraf het kostenoverzicht aan de penningmeester. De kascontrole heeft als taak de penningmeester ter verantwoording te roepen over het gevoerde financiële beleid.

Naam                                        Functie

Liza Marie Gerritsen                  Voorzitter

Martijn de Laat                           Penningmeester

Laura Mol-Domenie                 Secretaris

Petra Kremers                            Sponsorcommissie

   
Mariëlle van der Lee

Leerkracht

Floor van den Brerg-van Riel

Tessa in 't Veen

Schoolreiscommissie

Jody Berkelmans

Feestcommissie

Jettie Vesters

Schoolfotograaf

Onno van Wijk

Verkeerscommissie  

Wat zijn onze inkomsten

De vrijwillige ouderbijdrage vormt onze belangrijkste bron van inkomsten. We vragen iedereen om per kind per jaar een bijdrage te doen die is gebaseerd op de begroting. Om ervoor te zorgen dat er voldoende geld beschikbaar is om alle kinderen mee te laten doen, is het erg belangrijk dat de vrijwillige ouderbijdrage ieder jaar door ouders betaald wordt. Naast de ouderbijdrage vullen wij ons budget aan met de opbrengst uit sponsoring. De oudervereniging beheert deze financiële middelen en wijst het toe aan de activiteiten. Jaarlijks, aan het begin van het schooljaar, legt de Oudervereniging in de jaarvergadering verantwoording af over de besteding van de ouderbijdragen en andere financiële inkomsten. Alle ouders krijgen een uitnodiging om deze vergadering bij te wonen en deel te nemen aan de kascontrolecommissie.

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

De oudervereniging verwerkt en bewaart geen gegevens van haar leden. Alle communicatie verloopt via Social Schools. De Groene Bogen beheert de gegevens binnen Social Schools. De OV beschikt enkel over een lijst van de leerlingen met voor- en achternaam en de groep waarin de leerling zit.